INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN ANBI

Stichting Monimbó heeft de zogenoemde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Hieronder vindt u diverse gegevens inzake onze ANBI status:

 

Algemene informatie

Naam:                                     Stichting Monimbó

Adres:                                     Beetslaan 106, 2281TM Rijswijk

KvK:                                       41136042

RSIN-nummer:                        806645507

Bankrekening:                         NL92 INGB 0007 5426 36

 

 

Bestuur
Voorzitter:                            MCP de Keijzer (Maarten)

Secretaris:                            GF van Grieken (Bert)

Penningmeester:                   BJBM van Grieken – de Jong (Barbara)

Bestuurslid:                          JW van Grieken (Joost)


 

Beloningsbeleid/onkostenvergoeding

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Personeel

Stichting Monimbó heeft geen personeel in dienst

 

Doelstelling

Het verwerven van financiële middelen ten behoeve van organisaties en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden van on- en minvermogenden in Midden- en Zuid-Amerika. En daarnaast het verrichten van allerlei handelingen ten behoeve van het verwerven van financiële middel en het ondersteunen van projecten in Midden- en Zuid-Amerika.

 

 

Beleidsplan

Stichting Monimbó is een bescheiden organisatie die kleinschalige ontwikkelingsprojecten op basis van lokaal initiatief ondersteunt. Hoewel de basis van Stichting Monimbó is gelegen in de arme Indiaanse volkswijk Monimbó te Masaya, worden inmiddels ook projecten in andere delen van Nicaragua ondersteund. Stichting Monimbó onderhoudt daartoe contacten met lokale organisaties in Masaya, Managua en Léon en werft in Nederland fondsen voor de projecten.

 


Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften en incidenteel door subsidies. De werving van de gelden vindt plaats binnen het uitgebreide sociale netwerk van de bestuursleden en bij andere personen, bedrijven  of organisaties die de stichting een warm hart toedragen. De werving wordt o.a. ondersteund door een website, een frequente nieuwsbrief en meldingen op social media, zoals Facebook en Twitter.

 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de Penningmeester, onder toezicht van de overige leden van het stichtingsbestuur. Ieder kwartaal vinden bestuursvergaderingen plaats, waar o.a. besluiten genomen worden over het vermogen van de stichting.

 

De besteding van het vermogen komt ten goede aan projecten in Nicaragua. Hierbij streven wij naar het onderhouden van langdurige relaties met de door ons gesteunde projecten. Voor het vinden van nieuwe projecten wordt gebruik gemaakt van de goede relaties die wij inmiddels in Nicaragua hebben opgebouwd.

 

Wij streven er naar om met enige regelmaat de door ons gesteunde projecten te bezoeken om zo de voortgang te kunnen controleren en de banden te verstevigen. De kosten van deze bezoeken komen niet ten laste van het stichtingsvermogen.

 

Jaarverslag

Hier vindt u een samenvatting van het jaarverslag van 2019

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2019

In 2018 heeft stichting Monimbó een belangrijk deel van haar steun gericht op Inhijambia. Al sinds eind 2008 zijn wij betrokken bij deze organisatie, die straatkinderen en lijmsnuivers in Managua opvangt.  In drie fases worden kinderen van hun verslaving afgeholpen en krijgen zij de mogelijkheid een normaal bestaan op te bouwen. Wij ondersteunen de opvang en resocialisatie van een groep van 15 jonge meisjes en leveren een bijdrage aan de kosten van de professionele psychosociale ondersteuning door deze organisatie. Om de meisjes uiteindelijk op eigen benen te kunnen laten staan, is het onze intentie de steun aan dit project ook in de komende jaren voort te zetten.

Bijdrage in 2019: € 33.118,41

 

 

Stichting Monimbó, Postadres: Beetslaan 106, 2281 TM Rijswijk, Nederland, Email: info(at)monimbo.org
IBAN: NL92 INGB 0007 5426 36, KvK: 41136042

Laatste wijziging 30 Jun 2020
Typo3 website by NetCoop.nl